Àlgebra

Sistema de qualificació

Nota = màx{0.3A+0.7B, B}

A = examen parcial, B = examen final

Possibilitat de valorar treballs complementaris.


Normes d'avaluació