Matemàtiques per a l'enginyeria

Sistema de qualificació

Es faran dues proves parcials al llarg del quadrimestre i una prova global final. Si A és la nota de la 1a prova parcial, B la nota de la 2a. prova parcial i C la nota de la prova global, la qualificació final de l'assignatura NF es calcularà amb la fórmula: NF = max {40% A+ 60% B,C}


Normes d'avaluació