Mètodes numèrics

Sistema de qualificació

Per avaluar els coneixements teòrics i la capacitat en la resolució manual de problemes, es faran dues proves parcials al llarg del curs. La nota de curs de teoria és NT=0.3*T1+0.7*T2, on T1 i T2 són les notes dels parcials. També es faran dos controls de pràctiques. La nota de curs de pràctiques es NP=(P1+P2)/2, on P1 i P2 són les notes dels controls de pràctiques. La nota global de curs és N=0.75*NT+0.25*NP. Els alumnes amb una nota global de curs inferior a 5 podran fer un examen final que contindrà aspectes teòrics, problemes i qüestions pràctiques.


Normes d'avaluació