Mètodes numèrics

Objectius

Introduir als estudiants en la comprensió i us dels mètodes i conceptes fonamentals per la resolució numérica de problemes matemàtics, fen especial incidència en aquells de més frequent aparició a l'enginyeria.


Objectius d'aprenentatge