Mètodes numèrics

Temari

INTRODUCCIÓ ALS MÈTODES NUMÈRICS.Aproximació i errors.INTERPOLACIÓ.Polinomis interpoladors. Fórmula de Lagrange. Fórmula d'interpolació de Newton: diferències dividides. Interpolació a trossos: spline cúbic.INTEGRACIÓ NUMÈRICA.Aproximació d'integrals usant polinomis interpoladors. Fórmules de Newton-Côtes. Fórmules de Newton-Côtes compostes. Control de l'error.INTRODUCCIÓ A LA RESOLUCIÓ NUMÉRICA D'EQUACIONS DIFERENCIALS ORDINÀRIES.Mètode d'Euler. Mètodes de Taylor. Mètodes de Runge-Kutta: estudi de l'error i control de pas.APROXIMACIÓ D'ARRELS D'EQUACIONS.Mètode de bisecció. Mètode de Newton-Raphson. Mètode de la secant. Mètode del punt fix. Mètodes específics per a equacions polinòmiques. Control de l'error.MÈTODES NUMÉRICS DE L'ÀLGEBRA LINEAL.Mètodes iteratius per a la resolució de sistemes d'equacions lineals: Jacobi i Gauss-Seidel. Aproximació de valors i vectors propis.INTERPOLACIÓ I INTEGRACIÓ MÚLTIPLE.Interpolació de funcions de varies variables. Aproximació d'integrals múltiples.