MATLAB. Fonaments i/o aplicacions

Pràctiques

Tema 1. Fundamentos de MatLab

    • Tema 1. Fundamentos de Matlab

Tema 2. Gráficos en Matlab

    • Tema 2. Gráficos en MatLab

Tema 3. Programación de ficheros

    • Tema 3. Programación de ficheros

Tema 4. Interficie gráfica con el usuario

    • Tema 4. Interficie gráfica con el usuario

Tema 5. Simulink

    • Tema 5. Simulink