Empresa

Sistema de qualificació

Es realitzaran:

· 10 proves parcials que pesaran un 4 % cada una en la nota de l'assignatura, en conjunt les proves pesaren el 40%

· Un màxim de 15 exercicis: que pesaran en el seu conjunt un 25%

· Un Treball en grup que pesarà el 35%

Examen final: només per a qui no superi l'assignatura per avaluació de proves parcials, i activitats no presencials.Mètodes d'avaluació: L'avaluació es durà a terme per mitjà de la valoració per part del professorat de les diferents proves parcials, pràctiques i treballs no presencials, d'acord amb la ponderació anterior


Normes d'avaluació

Per a cada prova o exercici s'indiquen les normes i requisits corresponents a l'ATENEA