Empresa

Metodologia docent

L'assignatura utilitza la metodologia expositiva en un 20%, el desenvolupament de problemes i exercicis en un altre 20%, i la resta de temps previst correspon a activitats dirigides de caràcter no presencial que sumen el 60% restant.