Estadística

Sistema de qualificació

L'assignatura es declara dins del marc d'avaluació continuada mitjançant la realització de 2 proves escrites, el treball pràctic a l'aula-laboratori amb ordinadors fent ús del programari lliure R (especialitzat en el tractament estadístic) i l'el·laboració d'informes de problemes. En aquest marc, l'avaluació es distribueix segons la següent ponderació:

- Realització de 2 exàmens parcials: 70% (30% el primer i 40% el segon)

- Pràctiques d'estadística amb R: 15%

- Lliurament de problemes: 10 %

- Competència Genèrica (Comunicació eficaç oral i escrita): 5%En el cas que un estudiant no superi l'assignatura per l'avaluació contínua, l'escola ofereix l'oportunitat d'aprovar la matèria mitjançant l'elaboració d'un examen (Reavaluació). Només poden presentar-se a l'examen els estudiants suspesos amb nota igual o superior a 3.5 i hagin participat i lliurat totes les proves del curs d'Estadística. En conseqüència, la ponderació amb la reavaluació serà:- Examen de Reavaluació: 70%

- Pràctiques d'estadística amb R: 15%

- Lliurament de problemes: 10%

- Competència Genèrica (Comunicació eficaç oral i escrita): 5%

La nota per la distribució mitjançant la reavaluació no pot ser superior a 5.0. Al final, la nota d'acta serà la millor entre la ponderació per l'avaluació contínua i la ponderació amb la reavaluació.


Normes d'avaluació

Als exàmens cada estudiant/a ha de portar el DNI.

En totes les proves i lliuraments és obligatori que l'estudiant exposi el desenvolupament complet de la resolució de cada problema/exercici.