Estadística

Metodologia docent

La metodologia docent de l'assignatura es distribueix de la següent manera:

- Classes expositives: 27%

- Classes de pràctiques amb ordinador: 10%

- Aprenentatge autònom: 45%

- Elaboració de problemes i lliuraments: 15%

- Exàmens 3%