Estadística

Objectius

Consolidar els conceptes fonamentals de l'estadística desenvolupant la capacitat d'aplicació en problemes d'enginyeria. Capacitar l'estudiant per utilitzar amb bon criteri les eines estadístiques necessàries per a la modelització i la resolució de problemes de l'àmbit de l'enginyeria. Utilitzar l'estadística per a resoldre problemes d'enginyeria o establir models.


Objectius d'aprenentatge

Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que es plantegen en l'àmbit de l'enginyeria. Aptitud per aplicar-hi els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i amb derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.