Física I: fonaments de mecànica

Sistema de qualificació
Controls parcials: 1er Parcial 10 %, 2on Parcial 20 %

Exercicis/problemes: 10 %

Pràctiques: 15 %

Avaluació de la competència de treball en grup (integrada a les sessions pràctiques): 5 %

Últim control: Test 20 %, Problemes 20 %
Normes d'avaluació
A l'últim control els estudiants poden portar calculdora tant per fer el test com els problemes. A més a més a la prova de problemes també poden fer ús d'un formulari que se'ls facilitarà en el moment de l'examen.