Física I: fonaments de mecànica

Metodologia docent
L'assignatura utilitza la metodologia expositiva en un 42 %, el treball individual en un 43 % i el treball en grups en un 15%.