Física I: fonaments de mecànica

Temari

-Tema 1: Introducció

Mesures i errors. Gràfiques i linealització. Vectors.

-Tema 2: Cinemàtica de la partícula

Vectors posició, desplaçament, velocitat i acceleració. Moviment rectilini. Moviment en dues i tres dimensions. Moviment circular. Moviment relatiu a un sistema de referència en translació: transformacions de Galileu.

-Tema 3: Dinàmica de la partícula

Forces fonamentals de la natura. Acció a distància. Lleis de Newton. Quantitat de moviment d'una partícula. Impuls d'una força. Diagrama de forces. Estàtica de la partícula. Sistemes de referència no inercials.

-Tema 4: Treball, energia i potència

Treball. Potència i rendiment. Teorema del treball i l'energia cinètica. Energia cinètica. Forces conservatives i no conservatives. Energia potencial. Teorema generalitzat del treball i l'energia. Energia mecànica. Conservació de l'energia mecànica. Diagrames d'energia potencial en una dimensió. Estabilitat de l'equilibri.

-Tema 5: Dinàmica dels sistemes de partícules

Sistemes de partícules. Forces internes i externes a un sistema de partícules. Centre de masses. Quantitat de moviment d'un sistema de partícules. Energia d'un sistema de partícules. Col·lisions i explosions.

-Tema 6: Moviment pla del sòlid rígid

Moment d'una força. Estàtica del sòlid. Rotació d'un sòlid rígid al voltant d'un eix fix. Moment d'inèrcia. Moment angular. Segona llei de Newton per a la rotació. Treball i potència de rotació. Moviment pla del sòlid. Cinemàtica del moviment pla. Dinàmica del moviment pla. Treball i energia en el moviment pla. Sistemes de sòlids rígids: moment angular, conservació del moment angular.

-Tema 7: Oscil·lacions i ones

Característiques dels moviments periòdics. Moviment harmònic simple. Moviment harmònic amortit. Ones mecàniques. Ones harmòniques. Equació d'ones. Energia, potència i intensitat d'una ona. Superposició d'ones: ones estacionàries.