Física I: fonaments de mecànica

Temari

-Tema 1: IntroduccióMesures i errors. Gràfiques i linealització. Vectors.-Tema 2: Cinemàtica de la partículaVectors posició, desplaçament, velocitat i acceleració. Moviment rectilini. Moviment en dues i tres dimensions. Moviment circular. Moviment relatiu a un sistema de referència en translació: transformacions de Galileu.-Tema 3: Dinàmica de la partículaForces fonamentals de la natura. Acció a distància. Lleis de Newton. Quantitat de moviment d'una partícula. Impuls d'una força. Diagrama de forces. Estàtica de la partícula. Sistemes de referència no inercials.-Tema 4: Treball, energia i potènciaTreball. Potència i rendiment. Teorema del treball i l'energia cinètica. Energia cinètica. Forces conservatives i no conservatives. Energia potencial. Teorema generalitzat del treball i l'energia. Energia mecànica. Conservació de l'energia mecànica. Diagrames d'energia potencial en una dimensió. Estabilitat de l'equilibri.-Tema 5: Dinàmica dels sistemes de partículesSistemes de partícules. Forces internes i externes a un sistema de partícules. Centre de masses. Quantitat de moviment d'un sistema de partícules. Energia d'un sistema de partícules. Col·lisions i explosions.-Tema 6: Moviment pla del sòlid rígidMoment d'una força. Estàtica del sòlid. Rotació d'un sòlid rígid al voltant d'un eix fix. Moment d'inèrcia. Moment angular. Segona llei de Newton per a la rotació. Treball i potència de rotació. Moviment pla del sòlid. Cinemàtica del moviment pla. Dinàmica del moviment pla. Treball i energia en el moviment pla. Sistemes de sòlids rígids: moment angular, conservació del moment angular.-Tema 7: Oscil·lacions i onesCaracterístiques dels moviments periòdics. Moviment harmònic simple. Moviment harmònic amortit. Ones mecàniques. Ones harmòniques. Equació d'ones. Energia, potència i intensitat d'una ona. Superposició d'ones: ones estacionàries.