Àlgebra i càlcul multivariable

Metodologia docent

L'assignatura utilitza la metodologia expositiva i el treball individual on l'estudiant es prepararà per a la realització de les proves parcials d'avaluació.