Modelització i control de sistemes biomèdics

Sistema de qualificació

L'avaluació es durà a terme mitjançant la valoració per part del professorat de les següents parts:Lliurables corresponents a la part de teoria (NLL): 30%

Pràctiques de Laboratori incloent els informes lliurats de cada sessió (NLab): 30%

Treball final realitzat en grup (NTF): 35%

Avaluació de la competència genérica (NCG): 5%No hi hauran proves d'exàmens parcials ni finalsNota final= 0,3 NLL + 0,3 NLab + 0,35 NTF + 0,05 NCG


Normes d'avaluació

· A classe de teoria es desenvoluparan lliurables en exercicis conduits, realitzats individualment o en grups de 2 estudiants.

· Les pràctiques de laboratori es valoraran a partir de l'assistència i entrega dels informes de pràctiques. Les pràctiques poden ser individuals o en grups de 2 estudiants.

· El treball final es desenvoluparà individualment o en grups de 2 estudiants. Els alumnes podran triar el treball final amb l'assessorament o aprovació del professor. Es presentarà en forma oral i amb suport audiovisual. S'avaluarà la competència genèrica.Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o del lliurable d'avaluació contínua, es considerarà com a no puntuada.