Generació d'energia elèctrica

Sistema de qualificació

La nota final es calcularà a partir de la següent equació:

NF=PR*0.2+EP*0.25+TR*0.2+EF*0.35

TR Treball

PR Pràctiques

EP Examen Parcial

EF Examen Final

Aquesta assignatura no tindrà prova de reavaluació.

La nota associada a la/les competència/es genèrica/ques s'obtindrà com a promig de la nota de pràctiques i del treball proposat.


Normes d'avaluació