Generació d'energia elèctrica

Metodologia docent

L'assignatura s'estructura en sessions presencials de dos tipus:

- Classes de teoria i problemas: es treballaran aspectes teòrics, es plantejaran i resoldran problemes i es comentaran els temes estudiats autònomament pels estudiants.

- Classes de practiques: es treballarà al laboratori de màquines elèctriques i es podrà realitzar també simulacions amb programari especialitzat.Els estudiants realitzaran també tasques no presencials que inclouran treball individual i en grup.