Generació d'energia elèctrica

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és permetre a l'estudiant entendre i analitzar les diferents tecnologies de generadors elèctrics. Els objectius específics inclouen: - Entendre els principis de funcionament de les diferents màquines elèctriques, focalitzant en els generadors síncrons i d'inducció - Analitzar en règim permanent i transitori les diferents màquines elèctriques - Entendre els principis d'operació i control dels generadors elèctrics connectats directament a la xarxa - Entendre els principis d'operació i control dels generadors elèctrics connectats a la xarça mitjançant convertidor (energía eòlica i fotovoltaica)


Objectius d'aprenentatge

Explicar les principals tecnologies i els principis de funcionament que permeten generar energia elèctrica i comparar-les en termes econòmics, d'eficiència i d'impacte ambiental.Coneixements sobre la teoria de circuits i màquines elèctriques i sobre com s'apliquen.APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades.COMUNICACI√ď EFICA√á ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estrat√®gies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogr√†fic i gramatical.√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď - Nivell 1: Identificar les pr√≤pies necessitats d'informaci√≥ i utilitzar les col¬∑leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'√†mbit tem√†tic.EMPRENEDORIA I INNOVACI√ď - Nivell 1: Tenir iniciatives i adquirir coneixements b√†sics sobre les organitzacions i familiaritzar-se amb els instruments i les t√®cniques, tant de generaci√≥ d'idees com de gesti√≥, que permetin resoldre problemes coneguts i generar oportunitats.SOSTENIBILITAT I COMPROM√ćS SOCIAL - Nivell 1: Analitzar sist√®micament i cr√≠ticament la situaci√≥ global, atenent la sostenibilitat de forma interdisciplin√†ria aix√≠ com el desenvolupament hum√† sostenible, i recon√®ixer les implicacions socials i ambientals de l'activitat professional del mateix √†mbit.TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.