Cinemàtica i dinàmica de màquines

Sistema de qualificació

L'alumne realitzarà 2 exàmens parcials i un final, 7 tests corresponent a cada tema, lliurarà un informe per pràctica realitzada.

Examen Parcial 1 (temes 1,2,3) = 15%

Examen Parcial 2 (fins tema 4) = 15%

Examen Final (tot el temari) = 30%

Pràctiques Laboratori = 20%

Test a classe = 5%

Treball en Grup = 10%

Competència Genèrica = 5%Compet√®ncia de 2¬ļ Nivell - Comunicaci√≥ efica√ß: Oral i Escrita.

Consulteu documentació:

Com elaborar un informe?

Com realitzar la Discussió i Defensa del Treball.


Normes d'avaluació

Activitats fora de classe:

1.Entrega individual (I IND N¬ļ): Resoluci√≥ de 8 exercicis: Test d'Avaluaci√≥ (7).

2.Entrega de Grup (I GRUP N¬ļ): Estudi d'un mecanisme dissenyat en 3D proposat pel professor, per a l'an√†lisi cinem√†tic i din√†mic.Passos a realitzar en el treball en grup:1. Realitzar l'esquema cinemàtic del mecanisme.

2. Calcular els Graus de Llibertat i els Centres instantanis de Rotació.

3. Calcular les VELOCITATS i ACCELERACIONS pel mètode analític.

4. Calcular les forces o parells motrius.

5. Calcular el Moment d'Inèrcia del Volant.Metodologia per a realitzar el treball en grup:1. Reunió inicial: En classe els alumnes es tenen que repartir les tasques entre els membres del grup i han de programar les trobades.

2. Treball individual: Fora de classe cada membre de grup busca la solució de la tasca assignada.

3. Reunió d'experts: Fora de classe els membres del grup han de debatre i aclarir els dubtes sobre les solucions obtingudes. Han d'elaborar l'informe Final que lliuraran al Professor.Estructura de l'informe:

· Portada: Titulo del treball. Nom i Cognoms dels autors i la data.

¬∑ √ćndex: Contingut i p√†gines. Mem√≤ria: escrita a 1,5 espais en foli DIN A4 i amb lletra Arial 12.

· Bibliografia: llista dels llibres, articles, manuals, pàgines webs, o documents que hagin estat consultats per a la realització del treball.Format de l'informe: .

· Lliurament de l'informe en format paper i en suport informàtic.

· Tot el contingut del treball desenvolupat ha d'adjudicar-se.

· El format dels dibuixos i dels vídeos han de tenir fons blanc.

· El treball s'ha de presentar correctament enquadernat.Defensa del treball en grup

Instruccions:

1. Presentació de tres diapositives PowerPoint i un vídeo.

2. Temps de l'exposició 5 minuts.

3. Durant l'exposici√≥ no llegir, expressar-se amb flu√Įdesa i naturalitat.

4. Es poden utilitzar maquetes i materials de suport.