Cinemàtica i dinàmica de màquines

Metodologia docent

El professor explica en l'aula la metodologia utilitzada i la forma que es realitza l'avaluació. Destaca que l'alumne tenen un paper més actiu i que l'avaluació es realitza de forma contínua i pautada, argumentant els beneficis que tot això té sobre l'aprenentatge i el desenvolupament d'habilitats interpersonals.Característiques de la metodologia utilitzada:·Regim de classes: Les classes de Teoria i Problemes estan compostes d'una banda expositiva del professor i altra en la qual l'alumne intervé. Es faran activitats en l'aula de manera que l'estudiant participi activament, responent a preguntes o resolent exercicis.

· Recursos a utilitzar durant el curs: En classe el professor utilitza mitjans multimèdia i màquines reals per a la millor explicació dels continguts. L'alumne disposarà d'un material docent, tant en paper com en CD ROM, disponibles en copisteria i en l'espai virtual ATENEA del campus EUETIB, respectivament.

·Es programen activitats per a realitzar fora de l'aula: L'alumne resol els exercicis indicats, prepara i lliura l'informe de Tasques Individuals i de Grup. (els entrega bles han d'identificar-se amb el codi de l'activitat més el nom de l'autor).

·S'indicarà les Tasques en Grup en les quals per a resoldre-les, cada membro fa la seva aportació, debat i exposa els resultats a la resta de companys. Els grups preparen i lliuren l'informe de la Tasca de Grup.

·Per a realitzar les tasques en conjunt als alumnes se'ls informa que:1. Han d'organitzar-se en Grups de 3, que es tenen que apuntar en la fulla de control de les activitats que s'utilitzarà per a l'avaluació.

2. Han de conèixer els Criteris de Qualitat utilitzats per a l'avaluació de les activitats.

3. Han de conèixer les característiques de l'Estructura i Format de l'informe.Activitats en la classe:

Exposició utilitzant presentació en PowerPoint:

· Descriure de forma global el tema i la implicació en la resta de l'assignatura.

· Explicar els conceptes generals, la terminologia i el llenguatge a utilitzar.

· Fer pauses després de l'explicació.

· Donar participació als alumnes per a comentar o preguntar.

Exposició utilitzant la pissarra:

· Posar exemples en els quals s'apliquin els conceptes explicats.

¬∑ Resumir els punts d'inter√®s i plantejar l'enfocament de la classe seg√ľent.