Cinemàtica i dinàmica de màquines

Objectius

1. Conèixer el llenguatge i la terminologia per a l'estudi cinemàtic i dinàmic dels mecanismes. 2. Interpretar les relacions entre la geometria, els moviments de les peces, i les forces que els generen. 3. Conèixer els paràmetres de funcionament i disseny dels mecanismes de barres, lleves, engranatges, corrioles i corretges. 4. Aplicar els mètodes gràfics i analítics per realitzar l'estudi del comportament cinemàtic i dinàmic de les baules en les màquines. 5. Determinar i avaluar els resultats de la posició, la velocitat i l'acceleració dels elements de la màquina mitjançant l'anàlisi cinemàtic. 6. Determinar i avaluar els resultats de les forces i parells actuants mitjançant l'anàlisi estàtica i dinàmic. 7. Utilitzar les eines de simulació necessàries per a avaluar el comportament en el cicle de treball. 8. Avaluar els resultats i emetre conclusions sobre el comportament del mecanisme.


Objectius d'aprenentatge

Coneixements sobre els principis de la teoria de màquines i mecanismes.COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.