QUÍMICA ORGÀNICA

Sistema de qualificació
NF1: 0.15 Avaluació Continuada (NAC) + 0.25 Examen parcial (NEP) + 0.60 Examen final (NEF)Els alumnes que no hagin aprovat amb una nota final igual o superior a 5.0, en les convocatòries dels quadrimestres de tardor o primavera del curs acadèmic, tenen dret a fer un Examen de Reavaluació (NREAV) si acompleixen amb NORMATIVA D?AVALUACIÓ I PERMANÈNCIA

EN ELS ESTUDIS DE GRAU I MÀSTER DE L?EEBE. La matèria objecte de l?examen de reavaluació serà la total compresa en el programa de l'assignatura. Si aprova el NREAV, la qualificació final serà un 5.0.
Normes d'avaluació
Les proves escrites es realitzaran sense apunts i en el temps previst. No està permès l'ús de dispositius electrònics en els examens (tablets, iPads, rellotges smartphones o telèfons mòbils).

La avaluació continuada es un treball en grup en el qual es comptabilitza: 0.60 (Nota treball escrit) + 0.40 (Nota individual de la presentació oral).