Química orgànica

Metodologia docent

La impartició de l'assignatura es realitza mitjançant classes teòriques i classes de problemes. L'activitat dirigida consta d'un treball de l'àrea de química orgànica industrial. Els professors distribuiran els alumnes en grups de com màxim 5 persones per la realització d'aquesta activitat avaluable. Les pràctiques de laboratori corresponents a aquesta assignatura es duen a terme dins de l'assignatura Experimentació en Química.