Química orgànica

Planificació

Avaluació continuadaActivitat dirigida relacionada amb el temari de Química Orgànica Industrial. Es farà un treball escrit (en hores d?aprenentatge autònom) i una presentació oral de curta duració en horari de classes.

Avaluació dels coneixements adquirits. Aquesta activitat vall el 15% de la nota final de l?assignatura i té caràcter obligatori. La assistència a la presentació oral es obligatòria per tots els alumnes matriculats.