Fonaments físics

Pràctiques

Pràctiques de Fonaments físics

  • Ones acústiques (ultrasons): Superposició i interferències
  • Condensadores y capacidad. Dieléctricos: medida de la constante dieléctrica
  • Campo Magnético
  • Oscilaciones Mecánicas
  • Tractament de Dades Experimentals
  • Apunts de Pràctiques de l'assignatura Laboratori