Mètodes numèrics de minimització de funcions de diverses variables