Full de dades, gràfics i resultats de la pràctica III. Identificació de termopàstics