Transparències sobre variable aleatòria i processos estocàstics