Estimació del potencial de biomassa de l’agricultura i anàlisi de la qualitat de pèl∙let