Com assignar activitats i recursos a un grup o grups determinats